Roziwązania administracji
Oferta
Rozwiązania dla administracji

Rozwiązania dla administracji

SEKAL

System "Ewidencja Koncesji Alkoholowych - SEKAL" przeznaczony jest dla referatów ewidencji i podmiotów działalności gospodarczej usytuowanych w Urzędach Miast i Gmin.

System zapewnia:

 • ewidencję koncesji alkoholowych;
  • wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

 • ewidencję wygasłych koncesji alkoholowych;
  • wydruk decyzji o wykreśleniu z ewidencji;

 • ewidencję decyzji odmownych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

 • wyszukiwanie w ewidencji bieżącej i archiwalnej udzielonych koncesji wg:
  • numeru ewidencyjnego;
  • nazwiska przedsiębiorcy;
  • adresu zamieszkania przedsiębiorcy;
  • nazwy spółki;
  • miejsca działalności;
  • pełnomocnika przedsiębiorcy;

 • księgowanie opłat za udzielenie koncesji alkoholowej;
  • zestawienie dzienne dokonanych wpłat;

 • redagowanie miejskiego programu profilaktyki;

 • ewidencję osób poddanych leczeniu odwykowemu;

 • wydruk wniosków;
  • tworzenie zestawienia osób poddanych leczeniu odwykowemu;

 • ewidencję kosztów związanych z miejskim programem profilaktyki;

 • zestawienia:
  • koncesji alkoholowych wg zawartości alkoholu;
  • przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

Osoba do kontaktu:

Sylwia Nowara

tel. +48 32 3589 205 e-mail Nowara.S@zetokatowice.pl

Brak plików.

Osoba do kontaktu:

Sylwia Nowara

tel. +48 32 3589 205 e-mail Nowara.S@zetokatowice.pl