Roziwązania administracji
Oferta
Rozwiązania dla administracji

Rozwiązania dla administracji

SprawPro18

Program „SprawPro18" służy do obsługi sprawozdań i opracowań statystycznych z  zakresu spraw prokuratorskich karnych, cywilnych i administracyjnych w  powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz  w  Prokuraturze Krajowej i podległych jej Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości  Zorganizowanej i  Korupcji, za rok 2018.
Program jest opracowywany na  zlecenie Prokuratury Krajowej.

Do obsługi sprawozdawczości za rok 2011 służył program SprawPro, za rok 2015 program SprawPro15,  za rok 2016 program SprawPro16, a za rok 2017 program SprawPro17, wszystkie opracowane również przez  naszą firmę.

Program obsługuje następujące sprawozdania za rok 2018:

 • PK-P1K – sprawozdanie z  działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w  sprawach karnych,
 • PK-P1CA - sprawozdanie z  działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w  sprawach cywilnych i  administracyjnych,
 • PK-P1N - sprawozdanie z  działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w  zakresie nadzoru służbowego sprawowanego przez  prokuratora nadrzędnego w  sprawach karnych, cywilnych i  administracyjnych,

zgodne z Programem badań statystycznych statystyki publicznej na 2018 r. (Dz.U.  poz.2471) oraz ze szczegółowym formatem przekazywanych danych w 2018 r. zamieszczonym na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.


Obsługa sprawozdań udostępniana przez  program SprawPro18 umożliwia:

 • założenie pustych formularzy sprawozdań, a  następnie ich edycję (wprowadzanie danych i ich modyfikację) w  prokuraturach rejonowych, okręgowych i  regionalnych.
  W prokuraturach okręgowych i  regionalnych założenie pustego formularza sprawozdania oraz  jego edycja odbywa się na  poziomie poszczególnych wydziałów i działów samodzielnych tych prokuratur,  a sprawozdanie dla  prokuratury okręgowej i  regionalnej powstaje odpowiednio jako suma danych z  poszczególnych wydziałów i działów samodzielnych,
 • kontrolę formalną i  logiczno-rachunkową wprowadzonych sprawozdań,
 • eksport sprawozdań do  jednostek nadrzędnych (z prokuratur rejonowych do  okręgowych,  z okręgowych do  regionalnych  i  z regionalnych do  Prokuratury Krajowej),
 • import sprawozdań z  jednostek podległych (w prokuraturze okręgowej z  prokuratur rejonowych, w  prokuraturze regionalnej z  prokuratur okręgowych, w  Prokuraturze Krajowej z  prokuratur regionalnych),
 • sporządzanie sprawozdań zbiorczych przez  prokuratury okręgowe i  regionalne, obejmujące odpowiednio działalność własną i  sumę sprawozdań z  jednostek podległych,
 • przeglądanie i  wydruk sprawozdań,
 • obsługę sprawozdawczości z działalności własnej na poziomie Prokuratury Krajowej.


Sprawozdania sporządzane są za następujące okresy sprawozdawcze:

 • I półrocze roku 2018
 • rok 2018.

Ponadto program umożliwia uzyskiwanie różnorakich opracowań statystycznych właściwych dla  danego poziomu organizacyjnego prokuratury.

Wersja instalacyjna wraz z  instrukcją użytkowania (dotycząca sporządzania sprawozdawczości za I półrocze roku 2018)  została udostępniona 19 czerwca 2018 r. na  zakładce Pliki do  pobrania. Wersja programu SprawPro18 uwzględniająca sprawozdawczość za rok 2018  została udostępniona w  dniu 28 września 2018 r.

Osoba do kontaktu:

Andrzej Łomiński

tel. +48 32 3589 343 e-mail Lominski.A@zetokatowice.pl

Osoba do kontaktu:

Andrzej Łomiński

tel. +48 32 3589 343 e-mail Lominski.A@zetokatowice.pl